Vladislava Valacha 17, 976 46 Valaská
048 - 617 65 14, 0903 800 618
babiak@dauba.sk

Ekológia a životné prostredie

1. Úvodné zhodnotenie subjektu z hľadiska ochrany životného prostredia:

 • Vstupná prehliadka prevádzky subjektu (jeho výrobných prevádzok, plôch, priestorov, ... )
 • Oboznámenie sa so súčasným dodržiavaním legislatívy platnej v oblasti životného prostredia
 • Vypracovanie návrhu opatrení pre odstránenie zistených nedostatkov z hľadiska tvorby a ochrany životného prostredia

2. Zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich z ustanovení zákonov na úseku:

2.1. Odpadové hospodárstvo

 • Zákon 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších a s ním súvisiacich predpisov
 • Vypracovanie podkladov pre vydanie súhlasov v zmysle zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Spracovanie a vedenie evidencie o nakladaní s odpadmi
 • Vypracovanie identifikačných listov nebezpečných odpadov
 • V prípade držby kontaminovaných zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly vypracovanie oznámenia o ich držbe a vedenie evidencie kontaminovaných zariadení
 • Plnenie ohlasovacích povinností
 • Spracovanie a vedenie evidencie o obaloch a odpadoch z obalov
 • Plnenie ohlasovacích povinností o obaloch a odpadoch z obalov

2.2. Ochrana vôd

Z Chopku na Ďumbier po hrebeni Nízkych Tatier

2.3. Ochrana ovzdušia

 • Zákon 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a s ním súvisiace predpisy
 • Vypracovanie podkladov pre vydanie súhlasov v zmysle zákona 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
 • Zaradenie zdrojov znečisťovania ovzdušia
 • Spracovávanie podkladových materiálov pre určenie výšky poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
 • Plnenie oznamovacej povinnosti o zdrojoch, emisiách a dodržiavaní emisných limitov a emisných kvót
 • Vedenie prevádzkovej evidencie o zdrojoch a zisťovanie množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok

2.4. Environmentálne škody

Čo dokáže lykožrút smrekový (Ips typhographus) - prales na južnej strane Chopku

3. Vypracovanie koncepčných materiálov:

 • Program odpadového hospodárstva (POH) a príprava podkladov pre zabezpečenie plnenia cieľov POH - Program držiteľa polychlórovaných bifenylov
 • Prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie
 • Prevádzkový poriadok pre skladovanie a manipuláciu s látkami škodiacimi vodám
 • Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok – havarijný plán
 • Súbor technicko–prevádzkových parametrov a technicko–organizačných opatrení pre zdroje znečisťovania ovzdušia
 • Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov
 • Zaradenie podniku v zmysle zákona 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Program prevencie závažných priemyselných havárií
 • Spracovanie žiadostí o vydanie integrovaných povolení a v zmysle zákona 39/2013 Z.z.o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Východisková správa v zmysle zákona 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Spracovávanie potrebnej korešpondencie pre príslušné štátne správy na úseku odpadového hospodárstva, ochrany vôd, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny
 • Zastupovanie subjektu pred orgánmi verejnej a štátnej správy (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská inšpekcia životného prostredia, okresný úrad, obecný úrad, ... )
 • Vykonávanie legislatívneho dohľadu

4. Spracovávanie štatistických údajov v oblasti odpadov, obalov, vôd a ovzdušia

Muchotrávka červená (Amanita muscaria) - na pohľad nádhera, ale pozor ...

5. Predkladanie návrhov na zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich z jednotlivých legislatívnych ustanovení a plnenia podmienok jednotlivých rozhodnutí štátnych orgánov.

6. Navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a vypracovávanie príkazov riaditeľa.

7. V prípade potreby vykonania prác oprávnenými osobami (zabezpečenie vhodného spôsobu zberu, zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadov, vypracovanie odborných posudkov, ...) predkladanie spracovaných ponúk s  konkrétnymi návrhmi.

8. Poskytnutie prác odborne spôsobilej osoby na prevádzkovanie verejných kanalizácií, ktorých súčasťou sú aj čistiarne odpadových vôd – povinnosť v zmysle § 5 odstavca 1 zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

9. Poskytnutie prác odborne spôsobilej osoby podľa zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Enviromental Impact Assessment (EIA), posudzovania vplyvov na životné prostredie a Strategic Enviromental Assessment (SEA), posudzovania vplyvov stratégií, plánov, programov, politík a koncepcií na životné prostredie

Príloha 1: OSVEDČENIE 577/2012/OEP z 13.04.2012 o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 61 odstavca 8 zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydané podľa § 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 113/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.

10. Poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia podľa zákona 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Príloha 2: OSVEDČENIE 13881/2014 z 28.02.2014 o odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania žívotného prostredia vydané Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 31 odstavca 1 písmena c) zákona 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 2 odstavca 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 183/2013 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 39/2013 Z.z. O integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.